MOK Monialaiset oppimiskoko-naisuudet

MOK 2022 - 2023

SYKSY: Itsestä huolehtimisen taidot

MOK 2022 - 2023

KEVÄT: Järkevä kuluttaminen

MOK 2021 - 2022

SYKSY: Liikenneturvallisuus

Viikon aikana huollettiin pyöriä, tutustuttiin liikennesääntöihin ja treenattiin ajotaitoja taitoradalla.

MOK 2021 - 2022

KEVÄT: Kierrätys

Teemaviikkojen aikana tutustuttiin hyötyjäteasemaan, Millespakan jäteasemaan, kirpputori Adeliinaan, tavaroiden uusiokäyttöön ja kierrätysmuotiin. Jakso huipentui tapahtumailtaan, jonne myytiin kirppismyyntipaikkoja, Valinnaisryhmä toteutti suositun Taimela Cafen, jossa tarjoiltiin suussa sulavia suolaisia ja makeita herkkuja.

MOK 2020 - 2021

TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAI-DOT


Tullakseen toimeen toisten kanssa, on ensin tultava toimeen itsensä kanssa.

Ihmisen elämänmittainen tehtävä on tulla parhaaksi kuvaksi omasta itsestään.

Tämän lukuvuoden MOK-tunnit jakaantuvat koko lukuvuoden ajalle. Luokat työskentelevät viikottain itsetuntemuksen, tunteiden ja vuorovaikutustaitojen äärellä. Lukuvuoden aikana luokissa toteutetaan sosiogrammi-kysely, jolla tutukitaan kaverisuhteita. Henkilökuntakokouksissa jaetaan hyviä työskentelymalleja.

Koronan vuoksi yli luokkarajojen tehtävää työskentelyä ei voida toteuttaa.


MOK 2019 - 2020

LUONNOSSA JA LUONNOSTA OPPIMINEN


Tämän lukuvuoden monialainen oppimiskokonaisuus on koulussamme luontoteemaan liittyvä. Syyskuu on MOK-kuukautemme. Syyskuun aikana luokat opiskelevat noin yhden viikkotuntimääränsä mukaisesti luonnon ilmiöitä eri oppiaineiden näkökulmasta. Luokat työskentelevät erilaisisa kokoonpanoissa, myös yli luokkarajojen.


Syyskuun aikana ulkoillaan paljon ja opiskellaan tekemällä. Pienet sateet ja koleus eivät haittaa, kun pukeudumme sään vaatimalla tavalla.


Kuukauden aikana on myös koko koulun yhteisiä juttuja.

* Kananmunien hautomakone työssä kakkosluokassa, jos hyvin käy, saamme muutaman viikon päästä seurata tipujen kuoriutumista ja kasvua

* Oppilaskunta on julistanut luontoaiheisen valokuvauskilpailun, joka kestää aina 26.9. saakka. Voittajat palkitaan juhlallisin menoin auditoriossa.

* Metsämieliohjaaja Aana Vainion toteuttama luontopolku Leijolenkin maastossa TO 12.9. (varapäivä PE 13.9.)

* Koko koulu yhteinen retki Alajärvelle Tulivuorikeskukseen ja Pyhävuorelle TO 19.9.

* valokuvakilpailun päätöstapahtuma lokakuun ensimmäisellä viikolla


MOK 2018 - 2019

LUKUVIIKKO

MINÄ - AINUTKERTAINEN


5. - 6. -luokkien MOK

MOK 2017 - 2018

SUOMI100

Itsenäisyysjuhlintaa

ALAJÄRVI -

Kotikaupunkini

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet


Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm:

 • rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti

 • jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi

 • toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja

 • suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja

 • muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia

 • kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään toimintakulttuurin periaatteita.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on

 • vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa

 • nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen

 • lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa

 • tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön

 • antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin

 • vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta

 • innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.